logo bip.gov.pl

 Akademia Umiejętności Pedagogicznych

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Statut
1.

Statut

                                                                                               

STATUT

AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH

W KWIDZYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Akademia Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie, zwana dalej Akademią, jest samorządową publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą zgodnie z ustawą            o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

 

§ 2

1.       Organem prowadzącym Akademię jest Gmina Miejska Kwidzyn

2.       Nadzór pedagogiczny nad Akademią sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Podstawowymi celami Akademii jest:

1)      realizowanie, zgodnie z polityką oświatową państwa i Gminy Miejskiej Kwidzyn, różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

2)      badanie i analizowanie potrzeb oraz organizacja i koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 4

1.       Do zadań Akademii w szczególności należy:

1)      diagnozowanie potrzeb szkół w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2)      wspieranie, przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych,

3)      organizowanie kształcenia nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym                i formalno-prawnym,

4)      organizowanie dla nauczycieli doradztwa metodycznego dotyczącego zagadnień pedagogicznych  i wychowawczych,

5)      opieka merytoryczna  nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi,

6)      współpraca z Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, samorządami lokalnymi, szkołami i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej,

7)      upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami masowego przekazu,

8)      tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami,

9)      organizacja sieci doradców metodycznych dla potrzeb i zadań oświatowych realizowanych w gminie i powiecie,

10)  inne działania wynikające z potrzeb realizowanej polityki oświatowej gminy.

2.       Zadania Akademii wymienione w ust. 1 są realizowane między innymi poprzez:

1)      prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania  

      form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2)      udzielanie konsultacji,

3)      prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji,   wykładów,

      warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub

      prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności 

      zawodowych nauczycieli.

3.       Dyrektor przygotowuje plan pracy Akademii na kolejny rok kalendarzowy i przedstawia go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna w terminie do 31 października poprzedniego roku.

4.       Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok kalendarzowy dyrektor Akademii przedstawia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna i Kuratorowi Oświaty w Gdańsku do 31 marca następnego roku.

 

Rozdział III

Organizacja Akademii

§ 5

 1. Działalnością Akademii kieruje dyrektor.
 2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego w sposób i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu,             o którym mowa w § 1.                                             
 3. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      dysponowanie środkami finansowymi,

3)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4)      zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych zagadnieniach edukacyjnych               i oświatowych,

5)      planowanie, koordynowanie, sprawowanie nadzoru pedagogicznego                      i opiniowanie działalności doradców metodycznych oraz wyników ich pracy,

6)      kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania form dokształcania                           i doskonalenia,

7)      podejmowanie inicjatyw środowiska nauczycielskiego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju szkół powiatu kwidzyńskiego,

8)      zwieranie umów na świadczenie usług niezbędnych do realizacji zadań statutowych Akademii,

9)      występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

10)  przyznawanie nagród oraz kar porządkowych.

 1. Dyrektor Akademii może powołać zastępcę dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Kwidzyna.
 2. Odwołanie zastępcy dyrektora Akademii następuje w trybie właściwym dla jego    powołania.
 3. W Akademii do realizacji działalności statutowej zatrudniani są nauczyciele doradcy     metodyczni, którym zadania powierza organ prowadzący szkołę zgodnie  z przepisami zawartymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 statutu.

 

 1. Do podstawowych zadań nauczyciela doradcy metodycznego należy w szczególności  wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1)      planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu  dydaktyczno-  

      wychowawczego;

2)      doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów  

      dydaktycznych,

3)   rozwijaniu umiejętności metodycznych,

4)       podejmowaniu działań innowacyjnych.

 1. Nauczyciel doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1)      udzielanie indywidualnych konsultacji;

2)      prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3)       organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

 1. Nauczyciel doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb we współpracy z placówkami doskonalenia, biblioteką pedagogiczną, bibliotekami szkolnymi, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 2. Doradca metodyczny dwa razy w roku (na koniec lutego i na koniec sierpnia) przedstawia dyrektorowi  plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Akademii

§ 6

 1. Akademia funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
 2. Działalność Akademii finansowana jest z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn. 
 3. Podstawą gospodarki finansowej Akademii jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki ustalony przez dyrektora Akademii.
 4. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi oraz majątkiem odpowiedzialny jest dyrektor Akademii.
 5. Akademia może realizować zadania z zakresu doradztwa i doskonalenia dla nauczycieli na podstawie porozumień Gminy Miejskiej Kwidzyn z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Akademia używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zmian w statucie Akademii dokuje Rada Miejska w Kwidzynie.

 

 

2) § 8-18 skreśla się.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 


Podmiot udostępniający informację: Akademia Umiejętności Pedagogicznych
Za treść odpowiada: Katarzyna Paziewska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Paziewska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 09:39

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj